Αρχείο για Ιανουαρίου 19th, 2010
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2009-2010

Βαθμός Ασφαλείας ……………….

Μαρούσι 3009-2009

Αριθ. Πρωτ. 120643/Γ2

Βαθ. Προτερ. ………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου

Τηλέφωνο: 210-34.42.238

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και  άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του νόμου 2909/01 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3475/06 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα               Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 6. Tη με αρ. πρ. 63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921 Β’) Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ’ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ’ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου».και τη με αρ. πρ. 106529/Γ2/28-9-2007 Υ.Α. «Τροποποίηση της με αρ. πρ. 63442/Γ2/27-8-2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Γ΄  ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης  Γενικού Λυκείου  περιλαμβάνονται τα  εγχειρίδια:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της  Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ 2009, εκτός από τα εξής:

 • Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο
 • Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου
 • To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία 

2. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι.  ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο.

α)  Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα :

 • να διακρίνει:
 • τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία)
 • τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.)
 • το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου
 • να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:
 • στη διαφήμιση
 • στον πολιτικό λόγο
 • στον επιστημονικό λόγο
 • να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:
 • να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος
 • να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων
 • να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
 • να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:
 • την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)
 • τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης – ελεύθερος στοχασμός)
 • την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)
 • τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
 • να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.
 • να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα
 • να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):
 • το θέμα
 • την άποψη του συγγραφέα
 • τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του
 • τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά.
 • να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες.

β)  Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

 • να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου
 • να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες
 • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)
 • να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.
 • να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.).

γ)  Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

 • να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:

–      ενεργητικής ή παθητικής φωνής

–      συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)

–      μακροπερίοδου ή μη λόγου

–      παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

–      ρηματικών ή ονοματικών συνόλων

–      αναφορικής ή  ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

–      των σημείων της στίξης

–      λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.

 • να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
 • να ερμηνεύει λέξεις
 • να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου
 • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου  κ.ά.
 • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής -με βάση συγκεκριμένο κείμενο- παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

 • να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του
 • να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου
 • να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου
 • να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)
 • να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη
 • να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ.  ΓΡΑΦΩ

Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή:

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

 • η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος
 • η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
 • η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων
 • η πρωτοτυπία των ιδεών
 • ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου

 • η σαφής και ακριβής διατύπωση
 • ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος
 • η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου
 • η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων
 • η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου

 • η λογική αλληλουχία των νοημάτων
 • η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)
 • η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου των  Ιωάννη Κολιόπουλου, Κων/νου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά και Χάριτος Σχολινάκη-Χελιώτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β 2009:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  : ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   : Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄   : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄   : Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ : Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Μόνο το πρώτο μέρος: 1. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ (μέχρι τη σελίδα 181)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των                         Λ. Αδαμόπουλου κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1  Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1.    Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.    Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3.    Παράγωγος συνάρτησης

Παρ. 1.4     Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

Κεφάλαιο 2  Στατιστική

Παρ.  2.1   Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2   Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους».

Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους «Εκατοστημόρια», “Επικρατούσα τιμή” και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος».

Κεφάλαιο 3  Πιθανότητες

Παρ. 3.1    Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.

Παρ. 3.2   Έννοια της Πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ. κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

1.                     ΤΟ ΦΩΣ

1.1                   Η φύση του φωτός.

1.3                   Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.

1.4                   Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.

2.                     ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1                               Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου.

2.2                   Διακριτές ενεργειακές στάθμες.

2.3                   Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.

2.4                   Ακτίνες Χ.

3.                     ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1                   Ιδιότητες των πυρήνων.

3.3                   Η ραδιενέργεια.

3.4                   Πυρηνικές αντιδράσεις.

3.5                   Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4.1              Είδη λαμπτήρων.

Σημείωση

Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα – διδακτέα ύλη.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σελίδες 19-21 (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας 1.2, την υποενότητα 1.3.3 (Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).

Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή- σελίδες 92-94) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της υποενότητας 2.4.4

Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες 119-131).

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη  δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.


Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Α. Εισαγωγή:

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
σ. 34-39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

Κεφ. Δ3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

ΙΙ.

Ο ΠΛΑΤΩΝ:

σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

ΙΙΙ.

Πλάτωνος Πρωταγόρας:

α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)

β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

IV.

Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία

α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς,                    13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).

δ) σ. 124-126 (Ο μύθος του Ηρός)

V.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):

α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»). 
β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).

VI.

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151-153

VII.

Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178-179

Β. Κείμενα:

Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12, 13, 14 και 15.
ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.

ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα»  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009 (ενότητες 1 – 21).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)

1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»

2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου»

3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»

4. Ποιήματα για την ποίηση

 • Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή

595μ .Χ.»

 • Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί με αγάπησες»
 • Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948»
 • Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949»
 • Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»

 • «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»
 • «Στου Κεμάλ το σπίτι»

6.Η ποιήτρια Κική Δημουλά

 • « Κονιάκ Μηδέν Αστέρων»
 • «Σημείο Αναγνωρίσεως».

Σημείωση

Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα διδαχθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:

α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και

β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                              (1821-1936)

Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880),  σ.  70-79

Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909),  σ. 80-88

Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922), σ. 89-98

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137

Α.  Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143

Β. Μικρασιατική  καταστροφή,  σ. 144-152

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων,  σελ. 153-159

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, σ. 206-220

V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη-  Γ. Σαββαντίδη,  έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κείμενα – Γραμματική – Συντακτικό

Τα κείμενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22,26,33,35,39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ’ όλες τις ενότητες (21-50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λατινικά» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη –  Γ. Σαββαντίδη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.  2009.

1.                     ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1-1                   Εισαγωγή.

1-2                   Περιοδικά φαινόμενα.

1-3                   Απλή αρμονική ταλάντωση.

1-4                   Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

1-5                   Φθίνουσες ταλαντώσεις.

1-6                   Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

1-7                   Σύνθεση ταλαντώσεων.

2.                     ΚΥΜΑΤΑ

2-1                   Εισαγωγή.

2-2                   Μηχανικά κύματα.

2-3                   Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2-4                   Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2-5                   Στάσιμα κύματα.

2-6                   Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

2-8                   Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2-9                   Ανάκλαση και διάθλαση.

2-10                 Ολική ανάκλαση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4-1                   Εισαγωγή.

4-2                   Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4-3                   Ροπή δύναμης.

4-4                   Ισορροπία στερεού σώματος.

4-5                   Ροπή αδράνειας.

4-6                   Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4-7                   Στροφορμή.

4-8                   Διατήρηση της στροφορμής.

4-9                   Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4-10                 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5.                     ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5-1                   Εισαγωγή.

5-2                   Κρούσεις.

5-3                   Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5-4                   Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5-9                   Φαινόμενο Doppler.

Σημείωση

Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη  κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και

β) τα σχήματα μορίων – θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35).

Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101) και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131-137).

Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός:

α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199-200)

β) την παράγραφο 5.2  στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201-214)

γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222)

δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236) και

ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (σ. 239-240).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί

Παρ. 2.1     Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.

Παρ. 2.2     Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.

Παρ. 2.3     Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1 Όριο – Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1     Πραγματικοί αριθμοί.

Παρ. 1.2     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3     Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.

Παρ. 1.4     Όριο συνάρτησης στο x0ÎR

Παρ. 1.5      Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου

» Τριγωνομετρικά όρια»

Παρ. 1.6     Μη πεπερασμένο όριο στο x0ÎR.

Παρ. 1.7     Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

Παρ. 1.8     Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2    Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 2.1     Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη»

Παρ. 2.2     Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση.

Παρ. 2.3     Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη  του θεωρήματος που αναφέρεται στην

παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.

Παρ. 2.4     Ρυθμός μεταβολής.

Παρ. 2.5     Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Παρ. 2.6   Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Παρ. 2.7   Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος της σελίδας

262 και χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

Παρ. 2.8   Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που

είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).

Παρ. 2.9    Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital.

Παρ. 2.10  Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Κεφάλαιο 3    Ολοκληρωτικός Λογισμός

Παρ. 3.1    Αόριστο ολοκλήρωμα.

Παρ. 3.2    Μέθοδοι ολοκλήρωσης, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της ολοκλήρωσης κατά

παράγοντες και της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση.

Παρ. 3.4    Ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 3.5.   Η συνάρτηση   F(x) =

Παρ. 3.7    Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 348.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα-εξεταστέα  ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».

Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας».

Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA».

Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα».

Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις».

Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα ‘’Η παραγωγή

της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’

Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες ‘’Εμβόλια’’ και

‘’Αντιβιοτικά’’.

Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Όλα τα ένθετα – παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 Οξέα–Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12) και

β) την παράγραφο 1.7 γινόμενο διαλυτότητας (σ. 42-48).

Κεφάλαιο 3 Οργανική χημεία, εκτός από:

α) την παράγραφο 3.1 στερεοϊσομέρεια (Εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 101-114)

β) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122) και

γ) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 3.3 (σ. 130-138).

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Βιοχημεία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη Δ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 Οργανική Χημεία και Βιοχημεία

Κεφάλαιο 2 Αμινοξέα – Πεπτίδια

Κεφάλαιο 3 Πρωτεΐνες

Κεφάλαιο 4 Ένζυμα

Κεφάλαιο 5 Νουκλεϊνικά οξέα

Κεφάλαιο 7 Βασικές αρχές μεταβολισμού

Κεφάλαιο 8 Σάκχαρα

Κεφάλαιο 9 Μεταβολισμός των σακχάρων

Κεφάλαιο 10 Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση μόνο οι παράγραφοι         10.1, 10.2 και 10.3.

Σημείωση

Στην εξεταστέα – διδακτέα  ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα ένθετα-παραθέματα (κείμενα σε πράσινο φόντο), τα κείμενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και οι χημικοί τύποι που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο.

β) Το περιεχόμενο των αριθμημένων εικόνων που συνοδεύει το κείμενο και συμβάλλει στην κατανόησή του. Δεν απαιτείται η απομνημόνευσή του.

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1  Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2  Η Επιχείρηση (σ. 25-29)

1.3  Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)

1.4  Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)

1.5  Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2  Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1  Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)

2.2  Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)

2.3  Mάρκετινγκ (σ. 64-69)

2.4  Διοίκηση Πωλήσεων (σ. 70- 72)

2.5  Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σ. 73-75)

2.6  Διοίκηση Παραγωγής (σ. 76-79)

2.7  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σ. 80-84)

Κεφάλαιο 3  Διοικητικές Λειτουργίες

3.3. Διεύθυνση (σ. 123-134)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

1.  Ανάλυση προβλήματος

1.1 Η έννοια πρόβλημα.

1.2 Κατανόηση προβλήματος.

1.3  Δομή προβλήματος.

1.4  Καθορισμός απαιτήσεων.

1.5  Κατηγορίες προβλημάτων.

1.6  Πρόβλημα και υπολογιστής.

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1  Τι είναι αλγόριθμος.

2.2  Σπουδαιότητα αλγορίθμων.

2.3  Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.

2.4  Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.

2.4.1 Δομή ακολουθίας.

2.4.2 Δομή Επιλογής.

2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.

2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.

2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα

3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.4 Στοίβα

3.5 Ουρά

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος.

6.2 Ιστορική αναδρομή.

6.2.1 Γλώσσες μηχανής.

6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.

6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.

6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.

6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.

6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.

6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.

6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.

7.2 Τύποι δεδομένων.

7.3 Σταθερές.

7.4 Μεταβλητές.

7.5 Αριθμητικοί τελεστές.

7.6 Συναρτήσεις.

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.

7.8 Εντολή εκχώρησης.

7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.

7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη

8.1 Εντολές Επιλογής

8.1.1 Εντολή ΑΝ

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

8.2 Εντολές επανάληψης

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.

9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.

9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.

9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

10. Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.

10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.

10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

10.4 Παράμετροι.

10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.

10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.

10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.

10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.

Σημείωση

Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των                 Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις

1-1 Νόμος του Ohm.

1-2 Νόμοι του Kirchoff.

1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff.

1-3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.

1-3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.

1-3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος.

1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης.

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος.

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.

1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.

1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση.

1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά.

1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς.

1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

4. Ηλεκτρονικά

Γενικά

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.

4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.

4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.

4-3 Επαφή p-n.

4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n.

4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.

4-5 Εφαρμογές των διόδων.

4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc).

4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.

4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)

4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής

4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).

4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).

4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics).

4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.

4-14 Συστήματα αρίθμησης.

4-16 Άλγεβρα Boole.

4-17 Λογικές Πύλες (Gates).

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.

Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών.

Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που

αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.

Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,   30-9-2009

Βαθμός Ασφαλείας ……………….

Μαρούσι 3009-2009

Αριθ. Πρωτ. 120643/Γ2

Βαθ. Προτερ. ………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου

Τηλέφωνο: 210-34.42.238

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και  άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του νόμου 2909/01 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3475/06 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα               Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 6. Tη με αρ. πρ. 63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921 Β’) Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ’ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ’ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου».και τη με αρ. πρ. 106529/Γ2/28-9-2007 Υ.Α. «Τροποποίηση της με αρ. πρ. 63442/Γ2/27-8-2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Γ΄  ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης  Γενικού Λυκείου  περιλαμβάνονται τα  εγχειρίδια:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της  Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ 2009, εκτός από τα εξής:

 • Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο
 • Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου
 • To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία 

2. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι.  ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο.

α)  Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα :

 • να διακρίνει:
 • τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία)
 • τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.)
 • το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου
 • να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:
 • στη διαφήμιση
 • στον πολιτικό λόγο
 • στον επιστημονικό λόγο
 • να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:
 • να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος
 • να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων
 • να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
 • να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:
 • την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)
 • τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης – ελεύθερος στοχασμός)
 • την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)
 • τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
 • να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.
 • να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα
 • να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):
 • το θέμα
 • την άποψη του συγγραφέα
 • τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του
 • τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά.
 • να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες.

β)  Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

 • να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου
 • να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες
 • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)
 • να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.
 • να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.).

γ)  Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

 • να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:

–      ενεργητικής ή παθητικής φωνής

–      συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)

–      μακροπερίοδου ή μη λόγου

–      παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

–      ρηματικών ή ονοματικών συνόλων

–      αναφορικής ή  ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

–      των σημείων της στίξης

–      λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.

 • να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
 • να ερμηνεύει λέξεις
 • να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου
 • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου  κ.ά.
 • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής -με βάση συγκεκριμένο κείμενο- παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

 • να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του
 • να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου
 • να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου
 • να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)
 • να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη
 • να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ.  ΓΡΑΦΩ

Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή:

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

 • η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος
 • η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
 • η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων
 • η πρωτοτυπία των ιδεών
 • ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου

 • η σαφής και ακριβής διατύπωση
 • ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος
 • η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου
 • η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων
 • η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου

 • η λογική αλληλουχία των νοημάτων
 • η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)
 • η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου των  Ιωάννη Κολιόπουλου, Κων/νου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά και Χάριτος Σχολινάκη-Χελιώτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β 2009:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  : ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   : Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄   : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄   : Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ : Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Μόνο το πρώτο μέρος: 1. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ (μέχρι τη σελίδα 181)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των                         Λ. Αδαμόπουλου κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1  Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1.    Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.    Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3.    Παράγωγος συνάρτησης

Παρ. 1.4     Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

Κεφάλαιο 2  Στατιστική

Παρ.  2.1   Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2   Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους».

Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους «Εκατοστημόρια», “Επικρατούσα τιμή” και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος».

Κεφάλαιο 3  Πιθανότητες

Παρ. 3.1    Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.

Παρ. 3.2   Έννοια της Πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ. κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

1.                     ΤΟ ΦΩΣ

1.1                   Η φύση του φωτός.

1.3                   Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.

1.4                   Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.

2.                     ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1                               Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου.

2.2                   Διακριτές ενεργειακές στάθμες.

2.3                   Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.

2.4                   Ακτίνες Χ.

3.                     ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1                   Ιδιότητες των πυρήνων.

3.3                   Η ραδιενέργεια.

3.4                   Πυρηνικές αντιδράσεις.

3.5                   Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4.1              Είδη λαμπτήρων.

Σημείωση

Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα – διδακτέα ύλη.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σελίδες 19-21 (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας 1.2, την υποενότητα 1.3.3 (Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).

Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή- σελίδες 92-94) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της υποενότητας 2.4.4

Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες 119-131).

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη  δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.


Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Α. Εισαγωγή:

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
σ. 34-39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

Κεφ. Δ3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

ΙΙ.

Ο ΠΛΑΤΩΝ:

σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

ΙΙΙ.

Πλάτωνος Πρωταγόρας:

α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)

β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

IV.

Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία

α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς,                    13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).

δ) σ. 124-126 (Ο μύθος του Ηρός)

V.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):

α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»). 
β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).

VI.

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151-153

VII.

Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178-179

Β. Κείμενα:

Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12, 13, 14 και 15.
ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.

ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα»  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009 (ενότητες 1 – 21).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)

1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»

2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου»

3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»

4. Ποιήματα για την ποίηση

 • Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή

595μ .Χ.»

 • Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί με αγάπησες»
 • Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948»
 • Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949»
 • Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»

 • «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»
 • «Στου Κεμάλ το σπίτι»

6.Η ποιήτρια Κική Δημουλά

 • « Κονιάκ Μηδέν Αστέρων»
 • «Σημείο Αναγνωρίσεως».

Σημείωση

Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα διδαχθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:

α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και

β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                              (1821-1936)

Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880),  σ.  70-79

Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909),  σ. 80-88

Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922), σ. 89-98

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137

Α.  Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143

Β. Μικρασιατική  καταστροφή,  σ. 144-152

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων,  σελ. 153-159

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, σ. 206-220

V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη-  Γ. Σαββαντίδη,  έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κείμενα – Γραμματική – Συντακτικό

Τα κείμενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22,26,33,35,39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ’ όλες τις ενότητες (21-50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λατινικά» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη –  Γ. Σαββαντίδη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.  2009.

1.                     ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1-1                   Εισαγωγή.

1-2                   Περιοδικά φαινόμενα.

1-3                   Απλή αρμονική ταλάντωση.

1-4                   Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

1-5                   Φθίνουσες ταλαντώσεις.

1-6                   Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

1-7                   Σύνθεση ταλαντώσεων.

2.                     ΚΥΜΑΤΑ

2-1                   Εισαγωγή.

2-2                   Μηχανικά κύματα.

2-3                   Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2-4                   Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2-5                   Στάσιμα κύματα.

2-6                   Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

2-8                   Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2-9                   Ανάκλαση και διάθλαση.

2-10                 Ολική ανάκλαση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4-1                   Εισαγωγή.

4-2                   Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4-3                   Ροπή δύναμης.

4-4                   Ισορροπία στερεού σώματος.

4-5                   Ροπή αδράνειας.

4-6                   Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4-7                   Στροφορμή.

4-8                   Διατήρηση της στροφορμής.

4-9                   Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4-10                 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5.                     ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5-1                   Εισαγωγή.

5-2                   Κρούσεις.

5-3                   Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5-4                   Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5-9                   Φαινόμενο Doppler.

Σημείωση

Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη  κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και

β) τα σχήματα μορίων – θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35).

Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101) και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131-137).

Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός:

α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199-200)

β) την παράγραφο 5.2  στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201-214)

γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222)

δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236) και

ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (σ. 239-240).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί

Παρ. 2.1     Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.

Παρ. 2.2     Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.

Παρ. 2.3     Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1 Όριο – Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1     Πραγματικοί αριθμοί.

Παρ. 1.2     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3     Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.

Παρ. 1.4     Όριο συνάρτησης στο x0ÎR

Παρ. 1.5      Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου

» Τριγωνομετρικά όρια»

Παρ. 1.6     Μη πεπερασμένο όριο στο x0ÎR.

Παρ. 1.7     Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

Παρ. 1.8     Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2    Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 2.1     Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη»

Παρ. 2.2     Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση.

Παρ. 2.3     Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη  του θεωρήματος που αναφέρεται στην

παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.

Παρ. 2.4     Ρυθμός μεταβολής.

Παρ. 2.5     Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Παρ. 2.6   Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Παρ. 2.7   Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος της σελίδας

262 και χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

Παρ. 2.8   Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που

είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).

Παρ. 2.9    Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital.

Παρ. 2.10  Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Κεφάλαιο 3    Ολοκληρωτικός Λογισμός

Παρ. 3.1    Αόριστο ολοκλήρωμα.

Παρ. 3.2    Μέθοδοι ολοκλήρωσης, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της ολοκλήρωσης κατά

παράγοντες και της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση.

Παρ. 3.4    Ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 3.5.   Η συνάρτηση   F(x) =

Παρ. 3.7    Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 348.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα-εξεταστέα  ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».

Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας».

Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA».

Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα».

Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις».

Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα ‘’Η παραγωγή

της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’

Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες ‘’Εμβόλια’’ και

‘’Αντιβιοτικά’’.

Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Όλα τα ένθετα – παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 Οξέα–Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12) και

β) την παράγραφο 1.7 γινόμενο διαλυτότητας (σ. 42-48).

Κεφάλαιο 3 Οργανική χημεία, εκτός από:

α) την παράγραφο 3.1 στερεοϊσομέρεια (Εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 101-114)

β) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122) και

γ) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 3.3 (σ. 130-138).

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Βιοχημεία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη Δ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1 Οργανική Χημεία και Βιοχημεία

Κεφάλαιο 2 Αμινοξέα – Πεπτίδια

Κεφάλαιο 3 Πρωτεΐνες

Κεφάλαιο 4 Ένζυμα

Κεφάλαιο 5 Νουκλεϊνικά οξέα

Κεφάλαιο 7 Βασικές αρχές μεταβολισμού

Κεφάλαιο 8 Σάκχαρα

Κεφάλαιο 9 Μεταβολισμός των σακχάρων

Κεφάλαιο 10 Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση μόνο οι παράγραφοι         10.1, 10.2 και 10.3.

Σημείωση

Στην εξεταστέα – διδακτέα  ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα ένθετα-παραθέματα (κείμενα σε πράσινο φόντο), τα κείμενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και οι χημικοί τύποι που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο.

β) Το περιεχόμενο των αριθμημένων εικόνων που συνοδεύει το κείμενο και συμβάλλει στην κατανόησή του. Δεν απαιτείται η απομνημόνευσή του.

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφάλαιο 1  Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2  Η Επιχείρηση (σ. 25-29)

1.3  Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)

1.4  Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)

1.5  Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2  Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1  Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)

2.2  Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)

2.3  Mάρκετινγκ (σ. 64-69)

2.4  Διοίκηση Πωλήσεων (σ. 70- 72)

2.5  Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σ. 73-75)

2.6  Διοίκηση Παραγωγής (σ. 76-79)

2.7  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σ. 80-84)

Κεφάλαιο 3  Διοικητικές Λειτουργίες

3.3. Διεύθυνση (σ. 123-134)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

1.  Ανάλυση προβλήματος

1.1 Η έννοια πρόβλημα.

1.2 Κατανόηση προβλήματος.

1.3  Δομή προβλήματος.

1.4  Καθορισμός απαιτήσεων.

1.5  Κατηγορίες προβλημάτων.

1.6  Πρόβλημα και υπολογιστής.

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1  Τι είναι αλγόριθμος.

2.2  Σπουδαιότητα αλγορίθμων.

2.3  Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.

2.4  Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.

2.4.1 Δομή ακολουθίας.

2.4.2 Δομή Επιλογής.

2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.

2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.

2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα

3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.4 Στοίβα

3.5 Ουρά

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος.

6.2 Ιστορική αναδρομή.

6.2.1 Γλώσσες μηχανής.

6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.

6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.

6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.

6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.

6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.

6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.

6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.

7.2 Τύποι δεδομένων.

7.3 Σταθερές.

7.4 Μεταβλητές.

7.5 Αριθμητικοί τελεστές.

7.6 Συναρτήσεις.

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.

7.8 Εντολή εκχώρησης.

7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.

7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη

8.1 Εντολές Επιλογής

8.1.1 Εντολή ΑΝ

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

8.2 Εντολές επανάληψης

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.

9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.

9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.

9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

10. Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.

10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.

10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

10.4 Παράμετροι.

10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.

10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.

10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.

10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.

Σημείωση

Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των                 Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις

1-1 Νόμος του Ohm.

1-2 Νόμοι του Kirchoff.

1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff.

1-3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.

1-3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.

1-3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος.

1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης.

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος.

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.

1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.

1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση.

1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά.

1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς.

1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

4. Ηλεκτρονικά

Γενικά

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.

4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.

4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.

4-3 Επαφή p-n.

4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n.

4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.

4-5 Εφαρμογές των διόδων.

4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc).

4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.

4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)

4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής

4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).

4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).

4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics).

4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.

4-14 Συστήματα αρίθμησης.

4-16 Άλγεβρα Boole.

4-17 Λογικές Πύλες (Gates).

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.

Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών.

Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που

αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.

Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,   30-9-2009

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Έξι αλλαγές στις Πανελλαδικές…

Συντάχθηκε απο τον/την Θοδωρής Λ. Καρτσιώτης   
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2010 11:44
Νέα δεδομένα θα βρουν στον δρόμο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι περίπου 100.000 φετινοί υποψήφιοι οι οποίοι ετοιμάζονται για την υποβολή της Αίτησης- Δήλωσής τους τις επόμενες μέρες.

Αλλαγές που αφορούν τον τρόπο εξέτασης των ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες), τη δήλωση του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας για όσους επιλέξουν να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, την κατηγορία του 10%, στις μετεγγραφές, την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πολλών τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και τον τρόπο εισαγωγής υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Από 1 έως 22 Φεβρουαρίου καλούνται οι 100.000 φετινοί υποψήφιοι να υποβάλουν Αίτηση- Δήλωση στο σχολείο τους για να δηλώσουν:

 • Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά
 • Αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
 • Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ)
 • Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
 • Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι φετινοί υποψήφιοι θα βρουν μπροστά τους έξι σημαντικές αλλαγές:

Με νέο τρόπο η εξέταση των ειδικών μαθημάτων
Από φέτος η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος ξένης γλώσσας γίνεται ως εξής: Όσον αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου, δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330- 370 λέξεων. Δίνονται 8- 10 ερωτήσεις επί του κειμένου. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων. Όσον αφορά τη γλωσσική επίγνωση, δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση. Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180- 200 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

Επαγγελματικά δικαιώματα σε τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΗΔΗ έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων και η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων αρκετών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων ΤΕΙ που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο κενό.

Πρόκειται για τα πανεπιστημιακά τμήματα: Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Πάτρας. Επίσης για τα τμήματα ΤΕΙ: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ε) Κλωστοϋφαντουργίας, στ) Οχημάτων, ζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, η) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ι) Ηλεκτρολογίας, ια) Μηχανολογίας, ιβ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και ιγ) Αυτοματισμού, ιδ) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ιε) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και ιστ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ιζ) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ιη)

Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ιθ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, κ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, κα) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, κβ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, κγ) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, κδ) Ναυπηγικής κ.λπ. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

Αρχές οικονομικής θεωρίας και μαθηματικά γενικής παιδείας
Όποιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί, με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα, στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οφείλει να δηλώσει υποχρεωτικά ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

Οι υποψήφιοι του 10% διατηρούν δικαίωμα για 2 χρόνια
Από φέτος για πρώτη φορά οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων διατηρούν αυτό το δικαίωμα για 2 μόνο χρόνια μετά την τελευταία εξέτασή τους. Έτσι για φέτος έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων όσοι έχουν αποκτήσει βεβαίωση πρόσβασης το 2009 και το 2008. Αυτή η αλλαγή είναι πολύ πιθανόν να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων της κατηγορίας του 10% και βέβαια να χαμηλώσει τις βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες σχολές.

Αύξηση εισακτέων για υποψήφιους με παθήσεις
Αυξάνεται το ποσοστό εισακτέων από 3% σε 5% και επεκτείνονται και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις παθήσεων οι ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Αυξάνεται το όριο για τις μετεγγραφές
ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ το όριο του οικογενειακού εισοδήματος για τους φοιτητές και σπουδαστές που δικαιούνται μετεγγραφή. Σύμφωνα με την απόφαση, για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού (σ.σ.: δηλαδή για τις μετεγγραφές ορφανών και για οικονομικούς λόγους) ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (σ.σ.: πάνω από το οποίο δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις) αυξάνεται από 35.000 ευρώ σε 45.000 ευρώ».

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Συντάχθηκε απο τον/την Θοδωρής Λ. Καρτσιώτης   
Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2009 07:54
Στις ερχόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαίου – Ιουνίου 2010 αναμένεται να πάρουν μέρος συνολικά λιγότεροι από 100.000 υποψήφιοι. Από αυτούς περίπου 85.000 θα προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια της χώρας (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) καθώς και από τα ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) και 12.000 περίπου θα προέρχονται από τα ΕΠΑΛ (ομάδα α΄). Παράλληλα, λιγότεροι από 18.000 απόφοιτοι αναμένεται να διεκδικήσουν μια θέση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ με την κατηγορία 10% (χωρίς εξετάσεις).

Η μεγαλύτερη κατηγορία υποψηφίων, γνωστή ως κατηγορία του 90%, οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου και οι ελάχιστοι υποψήφιοι της Β΄ ομάδας του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχείατου ΥΠΕΠΘ μοιράζονται στις τρεις Κατευθύνσεις με διαφορετικό τρόπο: η μερίδα του λέοντος, περίπου 38-39.000 υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, περίπου 34-35.000 στη Θεωρητική Κατεύθυνση ενώ οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης είναι λιγότεροι από 11.000.

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (θέατρο)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Συγγραφέας: Tim Firth

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Ερμηνεύουν: Βασιλική Ανδρίτσου, Σοφία Βογιατζάκη, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Κατσιαδάκη, Σπύρος Μεριανός, Κατιάννα Μπαλανίκα, Έφη Οικονομάκη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Νίκη Πεταλά, Πηνελόπη Πιτσούλη, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Βίλμα Τσακίρη.

Συντελεστές: Σκηνικά-κοστούμια Ελένη Μανωλοπούλου, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Τον Απρίλιο τα Κορίτσια Ημερολογίου έκαναν πρεμιέρα στο Λονδίνο και τώρα  έρχονται στο θέατρο «Κιβωτός» για να κατακτήσουν την Αθήνα!

Η θεότρελη και τρυφερή κωμωδία «The Calendar Girls», όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος της, που ανεβαίνει σε απόδοση Θοδωρή Πετρόπουλου και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία.

Αρχικά μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Tim Firth με πρωταγωνίστριες την Helen Mirren και την Julie Walters. Ακολούθησε η θεατρική διασκευή και μια θριαμβευτική περιοδεία στη Μ. Βρετανία.

Προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, το έργο διαδραματίζεται σε μια επαρχιακή κωμόπολη όπου μια ομάδα απλών, καθημερινών γυναικών, μέλη του Τοπικού Γυναικείου Συλλόγου, διασκεδάζουν την πλήξη τους φτιάχνοντας κέικ και μαρμελάδες, κεντώντας τσεβρέδες ή πλέκοντας πουλόβερ και παρακολουθώντας αφόρητα βαρετές ομιλίες…

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

It’s complicated – (new film)

ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ

IT’S COMPLICATED

ΗΠΑ 2009 (Έγχρ.)
Σκηνοθεσία: Νάνσι Μέγιερς
Παίζουν: Μέριλ Στριπ, Άλεκ Μπόλντουιν
Η Τζέιν Άντλερ, μια διαζευγμένη επιχειρηματίας και μητέρα τριών παιδιών, είναι τελείως παραιτημένη από τον έρωτα μετά την απιστία και προδοσία του πρώην συζύγου της, όταν βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένη σ’ ένα ερωτικό τρίγωνο. Οι άντρες που την διεκδικούν είναι ο Άνταμ, ένας επίσης διαζευγμένος αρχιτέκτονας, έξω καρδιά, αλλά κι ο Τζέικ, ο μετανιωμένος πρώην σύζυγός της, ο οποίος την επαναπροσεγγίζει ερωτικά, στην αποφοίτηση του γιού τους, έπειτα από 10 χρόνια κι αρκετή κατανάλωση αλκοόλ και τo πράγμα είναι μπερδεμένο!

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Η ΝΗΣΟΣ (new film)

Η ΝΗΣΟΣ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας

Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Μιχάλης Μαρίνος, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Πολυπρόσωπη ελληνική «δραμωδία» που εκτυλίσσεται σε ένα νησί. Η ισορροπία των μυστικών κάποιων κατοίκων με επιρροή απειλείται από μια εκρηκτική διαθήκη.

Τη διαθήκη συντάσσει ο άρχοντας του τόπου και προβλέπει το μοίρασμα ενός εκατομμυρίου ευρώ στον πρόεδρο της κοινότητας, τον αστυνομικό διευθυντή, τον ιερέα και τον δάσκαλο, με την προϋπόθεση να διαβαστούν τέσσερις επιστολές που τους αφορούν δημοσίως στην πλατεία του χωριού. Οι προύχοντες ανατριχιάζουν στην ιδέα μιας πιθανής διαπόμπευσής τους και τα μυστικά τους ξετυλίγονται μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Χρήστος Δήμας έχει τη διπλή αποστολή να ανακαλύψει τις πιθανές κωμικές καταστάσεις σε μια μάλλον δραματική κι εσωστρεφή υπόθεση, και να δώσει διάσταση σε πολλούς χαρακτήρες. Στο πρώτο σκέλος τα καταφέρνει μια χαρά, καθώς δεν πέφτει στο άγχος της ατάκας. Κρατάει τη Νήσο σε σοβαρή ρότα, επιμένοντας στην κλειστή κοινωνία και τον καταπιεσμένο ψυχισμό των πρωταγωνιστών από το άχθος της τιμής και της αξιοπρέπειας. Από αυτή την αφετηρία βγαίνει ευκολότερα η κωμωδία και το γέλιο, όχι σε μπουκωτικές ποσότητες, αλλά σε δόσεις που δεν ανατρέπουν την ισορροπία.

Στο δεύτερο κομμάτι (των χαρακτήρων), μοιραία κάποιοι θυσιάζονται σε ένα ξεχωριστό σενάριο που, αν και έχει δουλευτεί καλά, δεν αναδεικνύει πάντα σε βάθος τις προθέσεις του καθενός και την καταγωγή τους. Μερικές υπερβολές (όπως στην περίπτωση της πληθωρικής Ιταλιάνας Ζέτας Δούκα, η οποία δεν ευθύνεται για το στυλιζάρισμά της) και κλισέ είναι στα μείον μιας ψυχαγωγικής και πλήρως ισορροπημένης ταινίας, που δεν εκμεταλλεύεται τουριστικά τη Σίφνο, αλλά επικεντρώνεται στα πρόσωπα και τον εγκλωβισμό τους. Ξεχωρίζουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης (τρομερός ηθοποιός, δίνει καθημερινό πρόσωπο σε έναν γεννημένο φασίστα) και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου – κοφτή, σε πλήρη εκκρεμότητα, χωρίς φιοριτούρες.

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

BEYONCÉ

I AM… SASHA FIERCE

«Όταν ξεκίνησα τον δίσκο,» λέει η Beyoncé αναφερόμενη στο νέο της διπλό album I AM… SASHA FIERCE, «ήξερα ότι έπρεπε ν’ αναπτυχθώ καλλιτεχνικά. Γνώρισα μεγάλη επιτυχία κι ήμουν πολύ τυχερή μέχρι τώρα, αλλά παρόλα αυτά θέλω να νιώθω την πρόκληση και την ανησυχία και την αγωνία και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν την καριέρα μου συναρπαστική».
Το I AM… SASHA FIERCE, ένα απ’ τα πιο πολυαναμενόμενα album του 2008, είναι η πρώτη νέα studio συλλογή της Beyoncé μετά το βραβευμένο με Grammy πολυπλατινένιο B’DAY που ντεμπούταρε στο #1 των charts ανά τον κόσμο, λίγο μετά την διεθνή του κυκλοφορία στις 4 Σεπτεμβρίου του 2006 (προς εορτασμό των 25ων γεννεθλίων της Beyoncé).
Καθένας απ’ τους δίσκους του καινούριου διπλού άλμπουμ της Beyoncé αποκαλύπτει μια ξεκάθαρα διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς της, του χαρακτήρα και της συλλογιστικής της, ένα φόρουμ του yin και του yang τής αναπτυσσόμενης καλλιτεχνικότητάς της.
Ο ένας απ’ τους δύο δίσκους, με τ’ όνομα I AM…, παρουσιάζει μια συλλογή από μπαλάντες σε έντονα οικείο και θερμό ύφος, ενώ ο δίσκος SASHA FIERCE δίνει την άλλη πλευρά της Beyoncé, σε up-tempo dance ύφος.
«Η SASHA FIERCE είναι το alter ego μου,» λέει η Beyoncé, «και τώρα έχει και επίθετο. Υπάρχει κάποια άλλη που αναλαμβάνει το σώμα μου όταν έρχεται η ώρα να δουλέψω κι όταν βρίσκομαι στη σκηνή, το alter ego που έχω δημιουργήσει και που, κατά κάποιο τρόπο, προστατεύει εμένα και το ποια πραγματικά είμαι. Γι’ αυτό και το άλλο μισό του άλμπουμ, το I AM…, αφορά το ποια είμαι πίσω απ’ όλο αυτό το makeup, πίσω απ’ τους προβολείς και όλο το συναρπαστικό δράμα ενός star. Αντίθετα, το SASHA FIERCE είναι διασκεδαστικό, αρκετά πιο αισθησιακό, πολύ πιο επιθετικό κι εξωστρεφές, η πιο glamorous πλευρά μου που βγαίνει στην επιφάνεια όταν δουλεύω κι όταν ανεβαίνω στη σκηνή. Το διπλό άλμπουμ μού επιτρέπει να παίρνω μεγαλύτερο ρίσκο και πραγματικά να ξεπερνάω τον εαυτό μου, ή μάλλον πιο σωστά, να έρχομαι σε μεγαλύτερη επαφή με τον εαυτό μου και να αποκαλύπτω μια άλλη πλευρά μου που μόνο οι κοντινοί μου άνθρωποι γνωρίζουν.»
Με το I AM…, η Beyoncé εμφανίζει μια ποικιλία από μουσικές διαστάσεις κι ενδιαφέροντα που μπορεί να εκπλήξει τους fans της. Με ένα ευρύ πεδίο από επιρροές όπως «folk και alternative τραγούδια και ακουστική κιθάρα…πράγματα διαφορετικά απ’ αυτά που τραγουδάω», η Beyoncé δημιούργησε, έγραψε, ηχογράφησε και εκτέλεσε μια καλοκαφτιαγμένη συλλογή από σύγχρονες μπαλάντες που συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία της pop και soul μουσικής, ανοίγοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες και για τα δύο αυτά είδη.
Η ίδια δηλώνει: «Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το If I Were A Boy (ένα από τα πρώτα singles του άλμπουμ) δεν είναι ένα κλασικό R&B τραγούδι. Είναι δύσκολο να αναπτυχθείς και να ξεφύγεις ώστε να κάνεις καινούρια πράγματα, γιατί ο κόσμος έχει ισχυρές απαιτήσεις. Νιώθω ότι σ’ αυτό το σημείο, ήθελα να δώσω στον κόσμο να ακούσει τραγούδια με πιο δυνατούς στίχους, τραγούδια που σε κάνουν να αισθάνεσαι. Λατρεύω να τραγουδάω μπαλάντες γιατί πιστεύω ότι η ιστορία και το συναίσθημα μπορούν να εκφραστούν τόσο καλύτερα. Υπάρχει καλύτερη επαφή γιατί μπορείς να το ακούσεις και δεν υπάρχουν όλοι οι άλλοι περισπασμοί. Ήθελα πολύ ν’ ακούσει ο κόσμος τη φωνή μου και τα όσα έχω να πω».
Για τη συλλογή της I AM… η Beyoncé συνεργάστηκε με κάποιους «στιχουργούς και producers με τους οποίους δε δουλεύω κανονικά», συμπεριλαμβανομένων του Toby Gad στο If I Were A Boy και τη βρετανίδα στιχουργό Amanda Ghost στο Disappear που θυμίζει στην Beyoncé «τους Beatles ελαφρώς», στο Satellites και το Ave Maria, στα οποία ξαναπροβάλλει μια κλασική aria μέσα σε ένα νέο και πρωτότυπο σκηνικό. «Όταν καταλάβαινα ότι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που ήθελα να πω, δεν μπορούσα να τα εκφράσω μόνη μου, καλούσα άλλους καλλιτέχνες να βοηθήσουν. Σε στιχουργικό επίπεδο είναι το καλύτερο album που έκανα ποτέ. Αν ένα τραγούδι δε μου έλεγε τίποτα ή δε σήμαινε τίποτα για μένα, δεν το έβαζα στον δίσκο».
Σύμφωνα με την Beyoncé «η SASHA FIERCE είναι σαν το αντίθετο, η άλλη πλευρά, επειδή κάποιες φορές δεν θέλεις να σκέφτεσαι. Κάποιες φορές θέλεις απλά να περάσεις καλά. Είναι το κορίτσι του party, είναι Πληθωρική. Εκείνη είναι αλλά εγώ όχι. Είναι το alter ego μου. Επιτέλους αποκαλύπτω ποια είμαι».
Το πρώτο κομμάτι στον δίσκο SASHA FIERCE είναι το Single Ladies (Put A Ring On It), ο προσωπικός ύμνος αυτοδύναμης της Beyoncé. «Αυτό το τραγούδι λέει: I’ve been with you all this time, you’re taking too long and now I’m looking hot and you see it and you gotta suffer because you shoulda put a ring on it», εξηγεί η Beyoncé. «Στη ζωή μου, όταν φοράω τη γόβα στιλέτο, είναι για ν’ αποκτήσω αυτοπεποίθηση, κάποιες φορές και υπερβολική αυτοπεποίθηση, και για ν’ ακούσω όλα αυτά που οι γυναίκες έχουν ανάγκη να ακούν ώστε να δώσουν ώθηση στον εαυτό τους, να βγουν εκεί έξω και να προχωρήσουν στη ζωή τους».
«Το SASHA FIERCE είναι διασκεδαστικό. Υπάρχει ένα up-tempo τραγούδι με το όνομα Radio που ουσιαστικά αναφέρεται στην παιδική μου ηλικία. Αρχικά φαίνεται σαν ένα καλοδουλεμένο κομμάτι, αλλά αν ακούσεις τους στίχους προσεκτικά μιλάει για μένα όσο μεγάλωνα. Μικρότερη, δεν πήγαινα σε όλα τα πάρτυ και δεν έκανα όλα αυτά που έκαναν τα άλλα έφηβα κορίτσια, επειδή ήμουν τόσο ξετρελαμένη με το ράδιο και τη μουσική μου. Ήμουν τόσο ερωτευμένη με το ράδιο που οι γονείς μου χαίρονταν που ήταν κάτι το θετικό. Προσπαθώ να δημιουργώ up-tempo δίσκους που σε κάνουν να περνάς καλά, αλλά κάτω από την επιφάνεια πάντα λένε και κάτι άλλο. Η SASHA FIERCE είναι μια συλλογή τραγουδιών τα οποία συχνά με χαρακτηρίζουν και τα αγαπώ σχεδόν όσο και αυτά της πιο κρυφής πλευράς μου».
Στα τραγούδια του άλμπουμ I AM… περιλαμβάνονται τα If I Were A Boy, Halo, Disappear, Broken Hearted Girl, Ave Maria, και Satellites. Στον δίσκο SASHA FIERCE τα Single Ladies (Put A Ring On It), Radio, Diva, Sweet Dreams, και Video Phone.
Μερικοί απ’ τους producers και τους στιχουργούς που συνεργάζονται με την Beyoncé στο I AM… SASHA FIERCE είναι οι Kenneth «Babyface» Edmonds, Stargate, C. «Tricky» Stewart και Terius «The Dream» Nash, Rodney «DarkChild» Jerkins, Sean «The Pen» Garrett, Solange, Jim Jonsin, Rico Love και Ryan Tedder.
Το άλμπουμ I AM… SASHA FIERCE είναι Παραγωγή των Beyoncé Knowles και Mathew Knowles για την Music World Productions, Inc.

* * * * *

Παράλληλα με τα καλλιτεχνικά της επιτεύγματα στο I AM… SASHA FIERCE, η Beyoncé ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δουλειά της σε διάφορα high profile κινηματογραφικά projects, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου της ως Etta James – του θρύλου της R&B – στο έργο Cadillac Records του Darnell James. Σύμφωνα με την Beyoncé, το να γίνει Etta James επί οθόνης «ήταν μια συναισθηματική πρόκληση για μένα, επειδή η Etta πέρασε πολλές δοκιμασίες στη ζωή της, πράγματα που εγώ δεν έχω βιώσει ποτέ. Έπρεπε να ψάξω βαθιά μέσα μου για να μπορέσω να έχω μια σωστή ερμηνεία και να την αποδώσω καλά. Ένα πράγμα που έμαθα από εκείνη είναι το πόσο ατρόμητη ήταν. Ήταν συνέχεια η Etta. Ήταν θαρραλέα και δεν προσπάθησε να αλλάξει για κανέναν. Ήταν μια από τις βασίλισσες. Αν δεν έκανε εκείνη το πέρασμά της – ήταν μια από τις πρώτες Αφρο-Αμερικανίδες γυναίκες που έκαναν το πέρασμά τους στο ράδιο –, εγώ δεν θα είχα τις ευκαιρίες που έχω τώρα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ερμηνεία μου στην οθόνη. Μου έδωσε τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να βγω ακόμα παραέξω απ’ το καβούκι μου».

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Ταξιτζής – νεκροθάφτης

Είναι λοιπόν ένας τύπος σε ένα ταξί , οπότε θέλει να πει κάτι στον ταξιτζή . Όπως είναι από πίσω του λοιπόν , κάνει λίγο μπροστά και τον χτυπάει ευγενικά στον ώμο με τα δάχτυλα . Ο ταξιτζής τρελαίνεται ! Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου , πέφτει πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ , ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο , περνάει ξυστά από μία γριούλα , και σταματάει λίγα εκατοστά μπροστά από μία βιτρίνα σε ένα μαγαζί . Γυρίζει στον πελάτη έξαλλος και του λέει :
» Μα είσαι τρελός ; Κόντευα να πάθω καρδιακή προσβολή ! »
» Μα κύριε , απλά σας ακούμπησα λίγο στον ώμο για να σας μιλήσω ! »
» Χμ .. Ναι , ξέρετε , δίκιο έχετε , αλλά είναι η πρώτη μέρα που δουλεύω ταξιτζής . Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια οδηγούσα νεκροφόρα ! «

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Το…Ασφαλιστήριο

Πάει ένας γέρος 97 χρονών στο ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή:
– «Καλημέρα παιδί μου. Θα ήθελα να κάνω μια ασφάλεια ζωής.»
Απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει:
– «Συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά την θα την κάνετε την ασφάλεια ζωής;»
– «Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον πατέρα μου στην Ευρώπη.»
Ακόμη πιο απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει:
– «Και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσο χρονών είναι ο πατέρας σας;»
– «127.»
– `127; Και τι θα κάνετε στην Ευρώπη;»
Απαντάει ο παππούς:
– «Θα πάμε στον γάμο του παππού μου.»
Σοκαρισμένος πια ο ασφαλιστής, ρωτάει:
– «Και πόσο χρονών είναι ο παππούς σας;»
– «Είναι…Α! 150.»
Και ο ασφαλιστής, περιμένοντας να ακούσει ο,τιδήποτε πια, ρωτάει:
– «Μα καλά, του παππού σας σ`αυτήν την ηλικία του ήρθε να παντρευτεί;»
– «Μαλακίες μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς του!»

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Ναταλία Γερμανού: Έκλεψαν το αυτοκίνητό της

Έκλεψαν το Σάββατο το πρωί το αυτοκίνητο της Ναταλίας Γερμανού. Ενώ η παρουσιάστρια ήταν “Μες στην καλή χαρά” με την παρέα της στον Alpha, κάποιοι διαρρήκτες ‘εκαναν το δικό τους πάρτι παίρνοντας το αυτοκίνητό της. Η Ναταλία Γερμανού είχε αφήσει το αυτοκίνητό της μια BMW X3 κοντά στην περιοχή του Αμαρουσίου που είναι το σπίτι της και σήμερα που πήγε προς τα μέρη της δυστυχώς το αυτοκίνητο είχε κάνει φτερά. Φυσικά κάλεσε αμέσως την αστυνομία και ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες μήπως και βρεθεί κάποιο στοιχείο.

Add a comment Ιανουαρίου 19, 2010

Σελίδες

Kατηγορίες

Σύνδεσμοι

Μεταστοιχεία

Ημερολόγιο

Ιανουαρίου 2010
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    Φεβ. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category